POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja Życia Bez Przemocy, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów:
Agnieszkę Pawlik, Tatianę Bergier, Andrzeja Łobodzińskiego, Beatę Kościelniak, aktem notarialnym Repetorium A nr 3220/2010 sporządzonym przez notariusza Urszulę Gniewek w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, w dniu 06 kwietnia 2010 r, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§ 4
Terenem działalności Fundacji jest głównie obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie realizacji celów prowadzi działalność także poza granicami RP.
Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicielem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Życia Bez Przemocy.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5
Celami Fundacji są:
1. Szerzenie idei Porozumienia Bez Przemocy i życia bez przemocy, głównie wg dr Marshalla Rosenberga oraz innych autorytetów komunikacji empatycznej.
2. Szerzenie innych idei, wiedzy i umiejętności eliminujących przemoc fizyczną i psychiczną z życia osobistego, społecznego i publicznego, w tym z relacji dorosłych z dziećmi i młodzieżą. 3. Stwarzanie przestrzeni wolnych od przemocy i/lub promujących życie bez przemocy.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Wszystkie formy edukacji grupowej i indywidualnej
2. Publikacje i wystąpienia publiczne
3. Działalność naukową i badawczą
4. Tworzenie miejsc wspierających realizację celów statutowych
5. Działalność artystyczną
6. Konferencje i inne formy wymiany myśli i inspiracji
7. Konsultacje i inne formy wsparcia
8. Współpracę z innymi organizacjami publicznymi i prywatnymi w kraju i za granicą
9. Promocję dobrych praktyk

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (tysiąc złotych) oraz majątek nabyty w czasie funkcjonowania Fundacji. Przeznaczony jest on na realizację celów statutowych oraz na bieżące funkcjonowanie fundacji.

§ 8
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: darowizn, spadków, zapisów; dotacji i subwencji oraz grantów; dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; dochodów z majątku Fundacji; odsetek bankowych od posiadanego kapitału; innych wpływów.

§ 9
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Fundacja może tworzyć fundusze, w tym celowe.

§ 10
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, ale może taką rozpocząć w trakcie swojej działalności.

WŁADZE FUNDACJI

§ 11
Władzę Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.
Funkcję doradczą pełni Rada Programowa. Funkcję doradczą pełnią Członkowie Honorowi.
Wszyscy członkowie władz fundacji utożsamiają się z wartościami życia bez przemocy oraz wartościami fundacji i starają się urzeczywistniać je w swoim życiu.
ZARZĄD FUNDACJI

§ 12
Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób. Zarząd Fundacji powołają Fundatorzy. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Prezesa i Członków nowego Zarządu powołuje ustępujący Zarząd. Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą, ale nie muszą być związane z Fundacją stosunkiem pracy. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności- wice-Prezes Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje w drodze dialogu i konsensusu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu przy obecności minimum 51 % członków Zarządu. Do zadań Zarządu należy w szczególności: uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych uchwalanie regulaminów sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji określanie struktury administracyjnej Fundacji, zatrudnienia pracowników oraz zasad ich wynagradzania podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji decydowanie o zmianach w statucie Fundacji, połączeniu z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do działań Fundacji. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek rezygnacji Członka lub decyzji Zarządu, w przypadku kiedy Członek nie współpracuje z Fundacją lub rażąco narusza wartości Fundacji.

RADA PROGRAMOWA

§ 13
Radę Programową, zwaną dalej Radą, tworzą osoby wspierające cele fundacji i przyczyniające się swoją ekspertyzą lub pracą do realizacji tych celów. Członkostwo w Radzie proponuje Prezes lub inny członek Zarządu przy akceptacji Zarządu. Rada liczy dowolną ilość członków, maksymalnie 20 (dwadzieścia). Rada wyraża swoją opinię nt. planów pracy Fundacji oraz realizacji celów statutowych przez Fundację, przedstawianych przez Zarząd. Zarząd bierze tą opinię pod uwagę, nie ma ona jednak mocy prawnej. Jeśli wszystkie strony dysponują czasem i wolą, sporne kwestie rozstrzygane są poprzez dialog i konsensus. Rada wypracowuje wspólne stanowisko lub przedstawia indywidualne opinie jej Członków.- Członkostwo w Radzie ustaje wskutek rezygnacji Członka lub decyzji Zarządu, w przypadku kiedy Członek nie współpracuje z Fundacją lub rażąco narusza wartości Fundacji.

CZŁONKOWIE HONOROWI

§ 14
1. Członkami honorowymi są autorytety w zakresie życia bez przemocy.
2. Pełnią oni funkcje konsultacyjne i doradcze dla Rady i Zarządu, lub pozostają dla nich inspiracją i źródłem wiedzy lub doświadczenia.
3. Członków honorowych mogą zaproponować wszyscy członkowie władz fundacji, propozycję akceptuje Zarząd i dokonuje zaproszenia.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 15
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa minimum dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym jeden z nich sprawujący funkcję Prezesa lub trzech członków Zarządu łącznie.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 16
Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.—- Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. W sprawach połączenia z inną fundacją decyduje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 17
Fundacja ulega likwidacji w razie podjęcia takiej decyzji przez Zarząd Fundacji. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działającej/działających fundacji o zbliżonych celach.

Stawający oświadczają, że powołują Zarząd Fundacji Życie Bez Przemocy w składzie:
Agnieszka Pawlik- Prezes Zarządu,
Andrzej Łobodziński- Wice Prezes Zarządu,
Tatiana Bergier – Członek Zarządu,
Beata Kościelniak- Członek Zarządu.